وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

وب سایت تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل و شبکه انتقال نیرو

سیستمهای کنترل و ابزار دقیق - اتوماسیون در صنعت برق/ HV- بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق/ HV-تجهیزات پست و خطوط انتقال نیروی برق فشارقوی

کارگاه فشار قوی (تجهیزات پست) در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور(سابق)

پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور(دانشگاه شهید بهشتی ) فعلی

تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت

                   

نمونه ای از گواهینامه دوره های تخصصی مهارتی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) و دانشگاه جامع علمی کاربردی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد تهران و مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران(وزارت نیرو)